Konpetisyon foutbòl Konte Miami-Dade

—  Tamiami Park, 11201 SW 24th St Miami