Konpetisyon Konpetans Soccer Konte Miami-Dade

—  Tamiami Park, 11201 Sw 24th St., Miami