Konpetisyon foutbòl Konte Miami-Dade - South High Schools

—  Tamiami Park, 11201 Sw 24th St., Miami