Gòlf Konte Miami-Dade - Ladrès Endividyèl pou Lekòl Segondè ak Ajans

—  Lyen Entènasyonal, 1802 NW 37th Ave, Miami