Konpetisyon Bocce Konte Miami-Dade

—  Moore Park, 765 NW 36th Street, Miami